Skötsel av utemiljöer – specialisering Kurskod: SKÖSKÖ00S Poäng: 100

Kursen skötsel av utemiljöer – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialområde.